Utdannelse – hvordan jeg fikk studere

Jeg har utdannelse som arbeidsrettet tiltak gjennom NAV. Jeg får stadig spørsmål om hvordan jeg har klart å få godkjent dette. Det ærlige svaret på dette er at jeg slett ikke gjorde stort annet enn å ytre mitt ønske om å studere til min saksbehandler, og undersøke hvilke jobber som ville kunne gi meg mulighet til å jobbe med hjemmekontor. Jeg foreslo regnskapsførerutdannelse – Saksbehandleren min fikk hjulene til å rulle. Hun ba meg skrive en søknad på maskin (ikke et skjema fra NAV) som hun kunne levere til sin overordnede, og i den ramse opp tilbydere av den utdannelsen jeg ville ta og hva disse kostet, og hvilken jeg ville foretrekke å gå på (flaks for meg, så ville jeg gå på den billigste;) Men det var saksbehandleren som gjorde all jobben, som fremmet min sak.Det var hun som fant forskriften som gav meg tillatelse til å studere, hun som fant punktet som gav meg lov til å studere 6 år i steden for 3 år som er NAVs egentlige grense, og det var hun som fant paragrafen som gjorde at NAV betaler skolepengene mine. Det er ene og alene hennes fortjeneste at jeg kan fylle dagene mine med slike ting: 10942738_10155091326230162_6580430454733755661_n

 

Jeg vi fortelle litt her om hvilke forskrifter som er brukt for å gi meg mulighet til å gå på skole. Disse er hentet fra rundskriv om anvendlese av forskiften for arbeidsrettede tiltak, som du finner her.

Alder
For det første: for å få utdannelse mens man er under tiltak hos NAV, må man være over 26 år. Jeg var 27 år da jeg søkte, så her var jeg innenfor. Ved enkelte anledninger kan utdannelse for de under 26 år vurderes:

Målgruppen for unntaket fra 26-årsregelen er ungdom som er i en vesentlig annen utdanningssituasjon enn annen ungdom. Unntaket skal rettes inn mot særlig svake grupper som på grunn av deres sykdom, skade eller lyte bør tilstås tilpasset utdanning for å bedre deres utsikter til arbeid.

Tidligere utdannelse
Jeg hadde utdannelse fra før, en bachelor i Drama- og teaterkommunikasjon. Denne utdannelsen kan jeg , av åpenbare helsemessige årsaker, ikke benytte meg av. NAV kan se bort fra tidligere utannelse om den ikke kan benyttes:

7.2.1.2.1 Tidligere gjennomført ordinær utdanning:

Med en historisk utdanningssituasjon menes at deltakeren tidligere har påbegynt eller gjennomført en utdanning som ikke lenger kan nyttiggjøres pga. helsetilstanden. Deltakeren kan ha bekostet en utdanning som vedkommende likevel ikke kan benyttes i framtidig arbeid. Ved å anse dette som en avvikende utdanningssituasjon ligger et kompensasjonshensyn, hvor tiltaket kompenserer for den merbelastning deltakeren har hatt i forhold til andre på samme alder. Da er det altså den tidligere utdanningssituasjonen som vektlegges og ikke den framtidige.

 

Lenge på utdanningen:
NAV har en regel på at de støtter utdanningsløp som varer i opp til tre år (altså tilsvarende en Bachelorgrad på heltid.) Denne tiden kan forlenges hvis spesielle helsemessige årsaker gjør det umulig for tiltaksdeltakeren å fullføre studiet på normert tid. Det siste uthevede avnsittet er årsaken til at jeg har fått godkjent utdannelse på lengre tid :

7.3.2.1 Sterke sosiale eller helsemessige problemer

Dersom tiltaksdeltaker på grunn av sterke sosiale eller helsemessige problemer ikke kan gjennomføre en nødvendig og hensiktsmessig utdanning i løpet av tre år kan varigheten forlenges. Det må være en sammenheng mellom relevante sterke sosiale eller helsemessige problemer og muligheten vedkommende har til å gjennomføre den nødvendige og hensiktsmessige utdanningen i løpet av tre år.

Et eksempel kan være spesielle omsorgsforpliktelser utover det som er vanlig og som ikke lar seg kombinere med en nødvendig og hensiktsmessig heltidsutdanning slik at utdanningen må gjennomføres på deltid.

Tilsvarende kan helsemessige problemer – for eksempel større behov for hvile, behandling eller redusert utholdenhet av medisinske årsaker – tilsi at utdanningsløpet må ta lengre tid

Skolepenger:
Nav har et maxbeløp på hva de gir i støtte til utdanning. i 2014 var dette rundt 120 000 kr totalt for hele utdanningen. Min utdanning, for alle de seks årene jeg skal gjennomføre, koster tilsammen noe mer enn dette. Også her utfyller min helsetilstand kravene til at utdannelsen koster mer enn hvis jeg kunne gått på skolen som en vanlig student.  Unntaksregelen er uthevet under.

7.4.1.1 Beløp:

Stønad til skolepenger, semesteravgift og eksamensgebyr kan maksimalt gis inntil maksimalsats pr. undervisningsår. Når en tiltaksperiode varer inntil et undervisningsår kan det maksimalt ytes et tilskudd på maksimalsats for ett år

Stønaden er videre begrenset ved at den maksimalt gis med tilskudd intil en samlet maksimalsats i en sammenhengende tiltaksperiode. Det er summen av henholdsvis skolepenger, semesteravgifter og eksamensgebyr som er begrenset, ikke hver og en av utgiftene.

Kostnadstaket gjelder pr. undervisningsår. Det betyr at begrensningen gjelder pr. år vedkommende person er under utdanning og innebærer at begrensningen vil være den samme uavhengig av når på året tiltaket tar til.

NAV skal før innvilgelse av et utdanningstiltak innhente oversikt over alle kostnader ved utdanningen og ta med kostnader i en vurdering av om et tiltak kan innvilges. Det skal lages tilsagn før tiltakets oppstart.

NAV har ikke hjemmel for å utbetale beløp utover maksimalsatser med mindre unntaksbestemmelser oppfylles (se punkt 7.4.1.2). Hvis en saksbehandler innvilger et utdanningstiltak uten å angi maksimalt tilskuddsbeløp og bruker er forespeilet full dekning av kostnadene, innebærer det at vedkommende går utover sine fullmakter og kan igjen medføre at NAV får et erstatningsansvar overfor tiltaksdeltaker etter skadeerstatningsloven (skl) § 2-1 dersom kostnadene overstiger maksimalt tilskuddsbeløp. Det er derfor svært viktig at maksimalt tilskuddsbeløp angis i hvert tilfelle.

Et eventuelt erstatningskrav behandles ved NAV Klageinnstans Sør.

7.4.1.2 Unntaksbestemmelser:

Det kan gjøres unntak fra kostnadsbegrensningene dersom det er påkrevd for å gjennomføre et nødvendig og hensiktsmessig tiltak.

I vurderingen skal det legges særskilt vekt på om utdanningssituasjonen tilbyr spesielt tilpasset undervisning og oppfølging til funksjonshemmede, som gjør skolepengene høye.

Unntak vil også kunne gis i tilfeller hvor tiltaksgjennomføringen f. eks på grunn av den enkeltes helsetilstand bare kan gjennomføres på så lang tid at kostnadstaket overskrides.

Dersom det kun er prisen på utdanningen som er årsaken til at kostnadstaket overskrides, er dette ikke tilstrekkelig til å si at vilkåret om ”påkrevd” er oppfylt. Det må foreligge andre momenter ved deltakers situasjon som tilsier unntak.

Vurderinger om unntak fra maksimalsatsene i henhold til unntaksbestemmelsen i § 7-4, jf pkt 7.4.1.2 skal begrunnes med dokumentasjon i notat i saken.

 

I bunn og grunn er det dette som gjør at jeg får utføre min utdannelse i den formen den utføres på i dag. For å få denne støtten av NAV har jeg naturligvis legeerklæringer og vurderinger som bekrefter min helsetilstand. I tillegg krever NAV at jeg holder dem opplyst om hvordan jeg har det på studiene, og jeg må sende mine karakterer til dem en gang i semesteret, samt søke om støtte på nytt hvert semester, på skjemaet «registreringskjema for tilskudd til utdanning».

Går du på AAP og Ønsker å studere?Snakk med saksbehandleren din på NAV og hør på mulighetene. Hvis dette vil hjelpe deg å få deg en jobb som du kan holde i den helsetilstanden du er i, er det stor sjanse for at NAV vil hjelpe deg på veien. Det kan da falle inn under «arbeidsrettet tiltak»

Kjære Erna!

Kjære Erna!
Gratulerer med valget, og som (mest sannsynlig) Norges nye statsminister.
I det du, sammen med ditt parti og deres sammarbeidspartier, tar på dere den nye rollen som styrere av Norges Land, vil jeg bare si dette;
Jeg er redd,Erna. Jeg er kjemperedd for de fire neste årene.
Jens, skjønner du, tok vare på de svakeste i samfunnet.
Jeg tviler ikke på at du vil forsøke å ha de svakeste i bakhodet når du jobber –
du virker som en likanes person, og partiet ditt er ikke ALT for ille.
Jeg er redd for din mørkeblåe sammarbeidspartner.
Å gå inn i regjering med noen, betyr at også dem må få igjennom saker, representativt for det antall mandater de har i regjeringen. Og hvilke saker skal de få igjennom?
Er det helsereformen som i praksis vil kreve at alle må tegne privat helseforsikring?
Dette skremmer meg. Jeg er syk skjønner du, Erna. Jeg er alvorlig syk. Og sykdommen jeg har går ut over ALLE organer i kroppen. Det fins ikke et forsikringsselskap i Norge som tør å tegne forsikring med sånne som meg. Hvordan skal vi ha råd til å gå til legen? eller å ha råd til å havne på sykehus?
Eller kanskje er det økningen i barnehageavgiften hun skal sette opp?
Jeg har to barn i barnehage. det er ikke et valg for meg å ha dem hjemme, det er ikke praktisk mulig. Men økonomien min er allerde presset.
Og hva skjer egentlig med renten om de får lov til å ødsle med oljefondet som de har snakket om? Vi har akkurat kjøpt oss et hus – hva om renten gjør at vi må selge det?
hva med arbeidsmiljøloven? Jeg har jobbet i et land der vi på oppfordring fra fagforeningen skrev under på kontrakter og frasa oss retten på overtidsbetalning. Jeg har jobbet over 70 timer på en uke uten overtidsarbeid. Det var ikke greit. Vi falt som fluer, og ble syke og overbelastede. Du skjønner, slik jeg ser det er arbeidsmiljølovens begrensninger med på å holde folk friske og i jobb.
Og hva med skolen? Private skoler som tenker profitt, og karakterer helt ned i femte trinn? Jeg var en av dem som oppfordret førsteklassingene å forlate klasserommet under den første nasjonale prøven i 2005, og dette ligger på samme nivå. Hvorfor skal man vurderes og sammenliknes allerede da? Dette vet jeg jo du også er for, forresten. ville bare nevne det.
Hva med NAV da? Syk som jeg er er jeg ikke i stand til å jobbe. Guri, jeg er ikke i stand til å gå på butikken en gang. Hva skjer med min inntektssikring nå? Det har jo kommet så mange merkelige forslag om hvordan man skal få aktivitet fra de trygdede. Om hva de må gjøre for å få opprettholde støtten. og ikke minst har det vært forslag om å kutte i den.
og tilslutt – hva skjer med kulturen? Jeg har en utdanning i et kunstfag. Det samme har broren min, og SVÆRT mange av mine venner. Hvordan ser deres fremtid ut med dette? Med politikere fra et parti som en gang sa at kulturskolen bør drives på dugnad.

 

Så Erna, som du ser – jeg er redd. Jeg håper at du klarer å holde bånd på dine mørkeblå sammarbeidspartnere (jeg vurderte å skrive venner, men jeg er ikke så sikker på det er de er), men noe må du jo slippe igjennom. Det ble ikke som jeg hadde foretrukket denne gangen, men det tåler jeg.
Noen vil kanskje si at mitt valg var egoistisk, fordi det gavner meg. Det er det naturligvis, alle stemmer jo for seg selv førts. Jeg er en av samfunnets svake, selv om ikke alle vil tenke på meg slik. Men min egoisme gavner fler enn meg. Den er større enn min egen lomme.
For bare husk det, Erna, at et samfunn er aldri sterkere enn dets svakeste ledd.

Når systemet funker

I disse valgkamp dager blir alt og alle analysert, og favoritten å rakke ned på er støttesystemet vårt – Helsevesenet og NAV. Jeg vil derfor dele min historie – historien om et system som funker.

Da jeg i 2011 skjønte at det var noe galt med kroppen min, at svakheten og utmattelsen ikke bare var noe som hang igjen etter fødselen av min datter, gikk jeg til fastlegen min. Eller rettere sagt – vikaren til fastlegen min, da fastlegen var i mammapermisjon. Doktor S, som hun heter, hørte på meg og satte umiddelbart i gang med å ta blodprøver. Da resultatet kom tilbake etter noen uker og var fine ga hun meg beskjed om å se det an over sommeren og komme tilbake om det ikke ble bedre. Det ble ikke bedre og da jeg i august kom tilbake var fastlegen min på plass igjen. Doktor B hørte på meg , bestilte opp nye blodprøver, samt røntken, MR og en nevropsykologisk undersøkelse og ytret ordene «Jeg tror du har ME». Hun anbefalte meg og slutte på skolen (en anbefaling jeg bevisst ikke fulgte) og ba meg om å slutte å trene. Da skolen etter en måned ble for mye for meg skrev hun ut sykemelding til å legge ved permisjonssøknad, og jeg fikk i oktober godkjent forlenget studieforløp av skolen og slik halvert studiemengden slik at jeg kunne komme meg igjennom året. Fastlegen min handlet riktig på alle punkter, og med hennes anbefalinger holdt jeg min sykdom i sjakk over lengre tid og unngikk kraftig forverring. I 2013 ble jeg henvist til spesialist i endokrini, Dr.AA og fikk bekreftet diagnosen min der. Også her ble jeg trodd uten problemer.

Jeg gikk i juni 2012 ut i mammepermisjon igjen, og da jeg ble for syk til å ta meg av mitt eget barn på full tid i desember, sendte fastlegen sykemelding og legerklæring til nav, slik at jeg fikk søkt om utsettelse for den perioden, og slik forlenget foreldrepermisjonen min tilsvarende. NAV handlet her riktig og gav meg den sykemelidngen jeg hadde rett på – selv om de svært sjelden så dette.

Da permisjonen nærmet seg slutten søkte jeg AAP. Jeg sendte inn alle papirer, spesialisterklæring og egenerklæring, og så ventet jeg. Jeg hadde blitt syk sent i 2010, og etter loven skal man få AAP ut i fra inntekten året før en blir syk. Vanligvis er dette snakk om året før en blir sykemeldt, men for min del – med tanke på at vi nå var /er i 2013, ville dette tilsvare lønnen fra fire år før, nemlig 2009. Dette fikk jeg godkjent uten problemer. Da min saksbehandler skulle sette opp en aktivitetsplan, som man må ha når man går på AAP, innkalte hun meg ikke på et møte som man skal gjøre. Hun ringte meg, fordi ut i fra hennes papirer var jeg for syk til å komme på møte. Og hun var svært hyggelig, spurte meg om jeg klarte å snakke med henne eller om jeg var for dålig – i så tilfelle kunne hun ringe tilbake senere. Og angående aktivitetsplan, var hennes forslag; Hvile og behandling av fysioterapaut. Jeg fikk noen uker senere en innkallelse til et generelt møte om AAP, meg da jeg ringte og sa jeg var for syk til å komme ned på kontoret, fikk jeg fritak for slike møter, mot at jeg sa meg villig til å ha informasjonsmøte over telefonen.

I mitt tilfelle har systemet funket. Ingen steder var det noen som stoppet opp og spurte «er du syke på ordentlig?» ingen har sagt «ME fins ikke», ikke på noe plan har noen ikke trodd på meg. Jeg går månedlig til fastlegen min – etter hennes ønske, og hun lever med meg i min sykdom. Hun blir oppriktig glad når jeg har gode dager, og pusher seg selv hardere for å finne løsninger når jeg har dårlige dager.Ja det har vært att og frem med glemte papirer hos NAV, ja ting tar tid med henvisninger fra legen og JA, NAV har alt for lang behandlingstid som et resultat av overarbeidede saksbehandlere. Men når jeg virkelig trenger dem, passer de på meg hvert skritt på veien.